Särskilda förkunskaper:
För att den studerande ska kunna tillgodoföra sig utbildningen på bästa sätt krävs följande förkunskaper: Verifierade antingen med Betyg eller Yrkeserfarenhet.

 

Särskilda förkunskaper verifierade med betyg, lägst E/3/G i minst EN av dessa kurser
eller motsvarande kunskaper

 

Ellära 1 – 100 poäng
Underhåll elteknik – 100 poäng
Underhåll hydraulik och pneumatik – 100 poäng
Underhåll driftsäkerhet – 100 poäng

 

Särskilda förkunskapskrav – motivering
Den studerande behöver ha teknisk baskompetens för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen leder till eftergymnasial specialisering inom hydraulik och man bör ha introducerats för, och till viss del praktiserat, bland annat grundläggande principer för hydrostatisk och pneumatisk energiöverföring, genererat av tryck i relevanta system samt ritningar, scheman och kopplingar för enkla system med elektriska, pneumatiska och hydrauliska komponenter.

 

Behörighet till yrkeshögskolan:
I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som:

 

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.