Automation- och digitaliseringsingenjör

2-årig Yrkeshögskoleutbildning, 400 YH-poäng.  ANSÖK HÄR senast 15 maj

Denna utbildning ges av YH Halmstad och via länk kan man studera i Ljungby.
Här finns en PDF om utbildningen

 

Om yrket

Som automations- och digitaliseringsingenjör arbetar man med allt från konstruktion till installation och programmering inom automation, nätverk, elkraft och mekanik.

 

Yrket är både praktiskt och teoretiskt, som vi brukar säga ”man arbetar både med skruvmejsel och tangentbord”. Det kan t.ex. vara konstruktionsberäkningar och ritningar, virtuell verifiering av funktion, installation av automation, elektriska och mekaniska komponenter, programmering av PLC och HMI, industriella nätverk, idrifttagning mm.

Utbildningens kurser

Industriell elteknik och CAD – 40 poäng
Kursens syfte är att ge kunskaper i elektriska system och komponenter i automatiserade anläggningar och hur de fungerar, konstrueras och installeras. Kursen ska även ge kunskaper i användning av verktyg och instrument vid montage och mätning och felsökning. Kursen ska också ge kunskaper i lagar och regler för elinstallation samt dimensionering av ledningsnät och kortslutningsskydd och överlast. Kursen genomförs delvis på engelska.

 

Driv- och positioneringsteknik – 15 poäng
Kursens syfte är att ge kunskaper vanligt förekommande elektriska drivanordningar och motorer. Kursen ska också ge kunskaper i olika typer av styr- och reglerkomponenter och metoder samt positioneringsmetoder och drivsätt samt programmering av minst 5-axlig robot/cobot. Kursen ska också ge kunskaper i olika typer av beräkningsfall vid olika driftkaraktärer och förhållanden samt om energieffektivisering för motordrifter. Kursen genomförs delvis på engelska.

 

Industriell digitalisering – 25 poäng
Kursens syfte är att ge kunskaper i digitaliserade komponenter, system och mjukvara för industriell automation. Kursen ska också ge grunder som krävs för att skapa logiska strukturer och program för styrning, reglering, övervakning och datahantering av automatiska processer. Kursen ska också ge kunskaper i industriell kommunikation och fältbussar och om molnbaserade tjänster och 5G i industrin. Kursen genomförs delvis på engelska.

 

Digital- och analog reglerteknik – 25 poäng
Kursens syfte är att ge kunskaper i styrning, reglering och övervakning för digitala och analoga signaler i automationssystem för olika storheter som nivå, tryck, kyla och värme, hastighet och flöde. Kursen ska också ge kunskaper om reglermetoder för båda hård- och mjukvarubaserade system. Kursen genomförs delvis på engelska.

 

PLC-system och programmering – 40 poäng
Kursens syfte är att ge kunskaper i hur PLC-system fungerar och arbetar samt kunskaper i programmering av PLC-system för olika typer av styrning, reglering, övervakning och kommunikation. Kursen ska ge de förutsättningar som krävs för att projektera och skapa strukturerade program i olika typer av PLC-system som Siemens, ABB och Mitsubishi. Kursen ska också ge kunskaper att programmera i olika programmeringsspråk (editorer) i enlighet med IEC 61131. Kursen ska också ge kunskaper att skapa effektiva och redundanta program. Kursen ska ge kunskaper i prestanda och egenskaper för in- och utgångar samt installation av PLC. Kursen genomförs delvis på engelska.

 

Virtuell simulering och HMI/SCADA – 15 poäng
Kursens syfte är att ge kunskaper i simuleringsverktyg som används för att verifiera en teoretisk konstruktion och funktion innan produktion. Kursen ska också ge kunskaper i gränssnitt för människa/maskin HMI och SCADA. Kursen genomförs till stora delar på engelska.

 

Cyber security OT och industriell IT –  15 poäng
Kursens syfte är att ge kunskaper om risker och hot när IT och OT (operativ teknik) samverkar och integreras i automationssystem och hur man kan förebygga detta samt metodik kring arbete med detta. Kursen ska också ge kunskaper i industriell kommunikation och olika standarder på området samt hur datainformation hanteras av systemen. Kursen genomförs till stora delar på engelska.

 

Person- och maskinsäkerhet – 15 poäng
Kursens ska ge förstå för betydelsen av säkerhetshöjande åtgärder och kunskaper om säkerhet i automationssystem för både person och maskin för att uppnå ett högt skydd mot faror och risker som kan förekomma i automatiserade system. Kursen ska också ge kunskaper i riskanalys och om program för att välja och verifiera val av säkerhetskomponenter och teknik. Kursen ska också ge kunskaper i olika säkerhetskomponenter och safety PLC samt kunskaper i validering av säkerhetsfunktioner. Kursen genomförs delvis på engelska.

 

Digital fastighetsautomation – 15 poäng
Syftet med kursen är att ge kunskaper i automationssystem för fastigheter BMS för att optimera energianvändning och miljöanpassad drift samt för hög funktions- och användarvänlighet. Kursen ska ge kunskaper installation av automation för styrning och reglering och med ett centraliserat programmerbart styrsystem. Kursen ska också ge kunskaper i programmering av styrsystem anpassat för fastighetsautomation samt kommunikation och datahantering. Kursen genomförs delvis på engelska.

 

Projektmetodik och dokumentation – 15 poäng
Syftet med kursen är att ge kunskaper i att utveckla de studerandes förmåga att organisera och genomföra automationstekniska projekt. Kursen ska också ge kunskaper om projektorganisation och stimulera de studerande att utveckla entreprenörskap och att samverka i grupp. Kursen ska även ge kunskaper för att skapa teknisk dokumentation för t.ex. instruktioner, manualer och handhavandebeskrivningar. Kursen genomförs delvis på engelska.

 

Hållbarhets- och produktionsekonomi – 15 poäng
Syftet med kursen är att ge kunskaper och insikt i hur processer och flöden i produktion ekonomiskt påverkar en verksamhets lönsamhet och ur ett hållbarhetsperspektiv. Kursen ska också ge kunskaper i standardiserade kvalitetsverktyg som används vid produktion och hur de tillämpas. Kursen ska också ge kunskaper om tekniska villkor för att bidra till kvalitativ och kostnadseffektiv produktion och hur gott resursutnyttjande kan åstadkommas.

 

Teknisk engelska automation – 10 poäng
Syftet med kursen är att ge kunskaper i facktermer och uttryck på engelska som används i dokumentation för automationstekniska produkter. Kursen ska ge tillräckliga kunskaper för att kunna tolka och förstå innehållet i engelskspråkiga dokument. Kursen ska också ge kunskaper för att kommunicera projekt på engelska. Kursen genomförs på engelska.

 

Mekanik och CAD – 20 poäng
Syftet med kursen är att ge kunskaper för att förstå hur maskinelement och mekanisk konstruktion bildar mekanik som tillsamman bildar en eller flera maskindelar i automatiska maskiner där rörliga delar samverkar. Kunskaperna ska ge förutsättningar för att kunna diskutera och kommunicera mekanik med andra. Kursen ska också ge kunskaper kunna läsa ritningar och producera ritningsunderlag i 3D för mekaniska detaljer.

 

LIA Lärande I Arbetslivet, totalt 105 poäng
Lärande i arbetslivet är fördelade på tre perioder; 20 yhp, 30 yhp och 55 yhp.

 

Examensarbete 20 poäng

Syftet med kursen är att ge kunskaper för att självständigt genomföra ett specialiserat utvecklingsprojekt för automation med fokus på hållbarhet och säkerhet. I projektet ska den studerande tillämpa tidigare tillgodogjorda kunskaper i de övriga kurserna i utbildningen. Projektet ska innehålla delar ur de övriga kurserna där den studerande praktiserar sina färdigheter och kompetenser. Den studerande ska genom problembaserat lärande självständigt kunna göra framsteg i projektet och inhämta nödvändig kunskap och nödvändiga resurser för att lösa uppgiften. Projektet ska dokumenteras på engelska och redovisning ska ske på engelska.

 

Behörighetskrav

Särskilda förkunskaper:
För att den studerande ska kunna tillgodoföra sig utbildningen på bästa sätt krävs följande förkunskaper: Verifierade antingen med Betyg eller Yrkeserfarenhet.

 

Särskilda förkunskaper verifierade med betyg, lägst E/3/G i ALLA dessa kurser
eller motsvarande kunskaper

 

El- och energiprogrammet
Matematik 2a
Mekatronik 1
Praktisk ellära

eller

Teknikprogrammet
Fysik 1
Matematik 2a
Teknik 1

 

Saknar du behörighet? – Validering
Saknar du behörighet eller inte uppfyller särskilda förkunskapskrav kan vi validera din kompetens och göra dig behörig till utbildningen. Läs mer på yrkeshögskolans sida om validering.

 

Behörighet till yrkeshögskolan:
I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som:

 

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.