Arbeta som ServiceteknikerFramtida yrkesrollerUtbildningens kurserBehörighetskrav

Servicetekniker – industri & automation

2-årig Yrkeshögskoleutbildning, 400 YH-poäng.  ANSÖK HÄR

Arbeta som servicetekniker

Vill du vara en viktig medspelare i uppdraget att skapa och underhålla en modern och hållbar industri? Framtidens industri kräver många servicetekniker med kunskaper inom mekanik, el och automation som vill vara med och lösa praktiska problem.

 

Vill du lära dig mer om industriella mekatroniska system, automation, operatörs- och maskinsäkerhet eller vara med och utveckla tekniska lösningar för en hållbar utveckling och automationseffektiviseringar?

 

Då är utbildningen Servicetekniker på IRC i Ljungby ett bra val. Utbildningen är bred och du kan välja att arbeta inom många olika branscher. Utbildningens pedagogik bygger på en stark koppling mellan teori och praktik med många laborationer inom alla tekniska kurser. Lärande i arbetslivet (LIA) ingår med 20 veckor som skapar dina kontakter för en framtida anställning.

 

På utbildningen får du lära dig om industriella mekatroniska system, automation, operatör- och maskinsäkerhet, schema- och ritningsläsning, elteknik, PLC-programmering och felsökning, hydraulik, pneumatik, mekanik, bra kommunikationsmetoder, arbeta i projektform, teknisk engelska för tekniker och mycket annat.

upp

Framtida yrkesroller

I takt med att tillverkningsindustrin automatiseras höjs kraven på att maskiner och utrustning underhålls och fungerar. Den pågående digitaliseringen av svensk industri skapar nya utmaningar och därmed behövs fler tekniker med rätt kompetens för de nya arbetsuppgifterna.

 

Det råder stor kompetensbrist idag inom automatisering, digitalisering och robotisering inom industrisektorn och de kräver fler tekniker med bred kompetens inom områdena. Omställningen för företagen skapar ett stort nyrekryteringsbehov av yrkesrollerna.

 

Svensk industri står också inför en betydande generationsväxling samtidigt som färre ungdomar söker sig till tekniska och industriinriktade program på gymnasieskolan.

 

Företagen har redan idag svårt att hitta kompetenta medarbetare så arbetsmarknaden ser väldigt ljus ut framåt.

 

Här är några exempel på olika yrkesroller som du kan få efter utbildningen…
Resande servicetekniker, automationstekniker på maskiner, servicetekniker för hissar, automationstekniker inom el, drift- & underhållstekniker, styr- och reglertekniker, reparatör inom olika branscher och många fler.

 

Det finns många lediga jobb i branschen, sök exempelvis på dessa sidor
>> Jobbsafari >> Indeed >> Blocket jobb >> Teknikjobb >> Arbetsförmedlingen >> Careerbuilder >> Manpower

 

upp

Utbildningens kurser

Fördjupning i yrkesrollen 10 poäng
Kursen ger den studerande en bred och fördjupande bild av vad yrkesrollen kan innebära i olika branscher och arbetslivets krav på  yrkesrollen.

 

Industriella automatiserade elsystem 60 poäng
Kursen ger kunskaper om automatiserade och elektriska systems uppbyggnad och funktioner samt associerade risker och faror. Förståelse för svenska ellagstiftning samt tillämpad matematik.

 

Mekanik  och verkstadsteknik 55 poäng
Kursen omfattar ritningsläsning, maskinelement, mekanik, bearbetningsmetoder, mätteknik och svetsmetoder. efter genomgången kurs ska den studerande ha kunskaper om mekaniska systems uppbyggnad och funktion samt grundläggande kunskap om verkstadsteknik och tillhörande mätteknik och materialkunskap samt de vanligaste svetsmetoderna och bearbetningsmetoder.

 

Programmering automatiserade/digitala industrisystem 60 poäng
Kursen innehåller praktisk programmering i olika PLC-system. Användning, hårdvara och mjukvara samt programmeringsspråk med inriktning på industriella applikationer. Efter genomgången kurs har de studerande kunskaper om grunderna och principen för PLC-systems användning, uppbyggnad, funktion och programmering. Utifrån en funktionsspecifikation kunna programmera eller, i befintligt program, ändra ett PLC-system i ett  automatiserat industrisystem.

 

Hydraulik 25 poäng
Kursen ger de studerande kunskaper i hydraulik. Kursen ger en teoretisk bakgrund kombinerad med praktik i laboratoriemiljö. Efter genomgången kurs skall de studerande kunna läsa och förstå hydraulikscheman och redogöra för uppbyggnad och funktion av vanligt förekommande komponenter och system samt deras behov av service och underhåll. De skall också behärska felsökning med stöd av scheman.

 

Pneumatik 15 poäng
Kursen ger de studerande kunskaper i pneumatik. Kursen ger en teoretisk bakgrund kombinerad med praktik i laboratoriemiljö. Efter genomgången kurs skall de studerande kunna läsa och förstå pneumatikscheman och redogöra för uppbyggnad och funktion av vanligt förekommande komponenter och system samt deras behov av service och underhåll. De skall också behärska felsökning med stöd av scheman.

 

Kvalitet – Miljö – Arbetsmiljö 15 poäng
Kursen innehåller processorientering, ledningssystem för kvalitet, miljö, och arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete, riskanalyser samt teori om Lean-filosofin. Efter genomgången kurs skall de studerande ha förståelse för användning av ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, metoder för för riskanalyser samt Lean-filosofin.

 

Engelska för Servicetekniker 20 poäng
Kursen ger färdigheter i engelsk konversation, läs- och skrivförståelse med inriktning mot teknik relevant för utbildningen. Efter genomgången kurs skall de studerande kunna läsa och förstå engelskspråkig facklitteratur inom för utbildningen relevanta teknikområden, skriva tekniska rapporter och instruktioner samt känna sig säker i muntlig konversation.

 

Kommunikation 15 poäng
Kursen utvecklar förmågan att kommunicera i tal och skrift för den blivande yrkesrollen. Efter genomgången kurs ska den studerande ha förmågan att genomföra muntliga redovisningar och skapa skriftliga redovisningar/rapporter som exempelvis rapporter kring LIA och examensarbete.

 

Projektkunskap 5 poäng
Kursen innehåller generell teori om olika projektmetoder och projektarbete som exempelvis agilt. I kursen ingår också praktisk övning i att arbeta strukturerat i ett relevant projekt som berör yrkesrollen.

 

LIA Lärande I Arbetslivet, totalt 100 poäng – fördelat på 4 perioder
De studerande skall på LIA-arbetsplatserna få introduktion till yrkesrollen, tillämpa sin befintliga kunskaper och färdigheter. Studenten har möjlighet att testa av olika inriktningar och yrkesroller inom yrkesområdet. Kursen ska leda till att få en fördjupad förståelse för yrkesområdet. Samtliga LIA-perioder redovisas både muntligt och skriftligt.

 

Examensarbete 20 poäng
De studerande ska planera och genomföra ett examensarbete med relevans till utbildningens innehåll och mål. Arbetet kan vara kopplat till något företag eller styrd av utbildningsledaren i samråd med relevant lärare. Målet med examensarbete är att den studerande som avslutning för utbildningen kan visa sina kunskaper och erfarenheter från de olika kurserna på ett samlat sätt.

upp

Behörighetskrav

Särskilda förkunskaper:
För att den studerande ska kunna tillgodoföra sig utbildningen på bästa sätt krävs följande förkunskaper: Verifierade antingen med Betyg eller Yrkeserfarenhet.

 

Särskilda förkunskaper verifierade med betyg, lägst E/3/G i minst EN av dessa kurser
eller motsvarande kunskaper

 

Ellära 1 – 100 poäng
Elektromekanik – 100 poäng
Underhåll elteknik – 100 poäng
Elkraftteknik – 100 poäng

 

Särskilda förkunskapskrav – motivering
Det är en stor fördel om man har dokumenterade tekniska kunskaper, speciellt kring el och styrteknik. Har man tekniska förkunskaper är det lättare att tillgodoräkna sig alla kurserna.

 

Saknar du behörighet? 

Har du inte gått ”rätt” linje och  gymnasiekurser? Ingen fara! Det finns även andra sätt att bli behörig till utbildningen:

 

Validering

Genom validering kan vi identifiera och bekräfta den faktiska kompetensen du har, oavsett var eller hur den har utvecklats. Genom validering kan allt du har lärt dig genom formell utbildning, arbete och fritidssysselsättning tas i beaktande och vara till nytta i göra dig behörig till utbildningen. Läs mer på yrkeshögskolans sida om validering.

 

Behörighetsgivande förutbildning

Vi erbjuder dig att i din egen takt läsa in material som motsvarar de kunskaper du behöver för att bli behörig. För att bli behörig på detta vis krävs att du skriver ett behörighetsprov. Du anmäler intresse för den behörighetsgivande förutbildningen i din ansökan och får därefter tillgång till materialet. Den 8:e maj hålls behörighetsprovet.

 

Behörighet till yrkeshögskolan:
I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som:

 

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

upp