Arbeta som HydraulteknikerFramtida yrkesrollerUtbildningens kurserBehörighetskrav

Hydraultekniker – fluida system

1-årig Yrkeshögskoleutbildning, 200 YH-poäng.  ANSÖK HÄR

Arbeta som hydraultekniker

Vill du vara en viktig medspelare i uppdraget att skapa och underhålla en modern och hållbar industri? Framtidens industri kräver många tekniker med kunskaper inom el-styrteknik, hydraulik, pneumatik och automation som vill vara med och lösa praktiska problem.

 

Vill du specialisera dig inom el-styrteknik, hydraulik och pneumatik eller skaffa dig kunskaper för att certifiera dig enligt SMFA:s krav? Läs mer på Swedish Fluid Motion Association www.smfa.se

 

Då är utbildningen Hydraultekniker – Fluida system på IRC i Ljungby ett bra val. Utbildningen är 1-årig och ger dig specialiserade kunskaper som du kan tillämpa inom många olika branscherUtbildningens pedagogik bygger på en stark koppling mellan teori och praktik med många laborationer inom alla tekniska kurser. Lärande i arbetslivet (LIA) ingår med 6 veckor där du omsätter dina teoretiska kunskaper i arbetslivet och skapar dina kontakter för en framtida eller ny anställning.

 

På utbildningen får du bland annat lära dig om
uppbyggnad, funktion och standarder för elektriska styr- och reglersystem, hydraulik,
pneumatik och dess komponenter, 
mätteknik, läsning och förståelse av tekniska ritningar, säkerhet, risk- och miljöhantering vid arbete med hydraulik och pneumatiksystem och elanläggningar, elektroteknik och mekatronik, energioptimering av systemen…

 

upp

Framtida yrkesroller

Hydraulik är en avgörande teknik som används inom många sektorer och branscher runt om i världen.
I Sverige, med sin starka industriella närvaro och teknologiska framsteg, är behovet av kvalificerade
hydraultekniker mer relevant än någonsin. Hydraultekniker med rätt specialiserad kompetens krävs för att installera, underhålla och reparera hydrauliska system; allt från stora industriella anläggningar till mindre mobila applikationer som gruvutrustning, byggmaskiner, lyftkranar, truckar och fordon.

 

Eftersom hydraulik inte finns som en egen kategori i mätningar som görs kring kompetensbehov är det svårt att sätta en exakt siffra på hur många som behövs i Sverige idag, men det råder ingen tvekan om att det inte är ett obetydligt antal. Fluid Svandinavia, en branschtidning för hydraulik ägnade i början av sommaren 2023 ett helt nummer åt frågan kompetensförsörjning (NR 2/2023). En röd tråd genom alla intervjuer och artiklar är den branschens gemensamma kamp att hitta personal med rätt kunskaper inom hydraulik och behovet av fler utbildningar som en av lösningarna på problemet. Anledningarna till bristen på hydraultekniker är flera – företag har efter pandemin börjat att flytta hem sin produktion, ett teknikskifte sker inom branschen i och med mer och mer elektrifiering och energieffektivisering med ett större fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor och ett generationsskifte som tömmer en redan tunn marknad. Hydraulik är lite av en dold teknik eftersom få vet hur brett använd den egentligen är.

 

Med andra ord så råder det stor kompetensbrist idag inom industrisektorn och de kräver fler tekniker med bred kompetens inom områdena. Omställningen för företagen skapar ett stort nyrekryteringsbehov av yrkesrollerna.

 

Svensk industri står också inför en betydande generationsväxling samtidigt som färre ungdomar söker sig till tekniska och industriinriktade program på gymnasieskolan.

 

Företagen har redan idag svårt att hitta kompetenta medarbetare inom teknik så arbetsmarknaden ser väldigt ljus ut framåt.

 

Här är några exempel på olika yrkesroller som du kan få efter utbildningen…
Resande eller stationära  hydraultekniker, underhållstekniker, styr- och reglertekniker, reparatör inom olika branscher och många fler.

 

Det finns många lediga jobb i branschen, sök exempelvis på dessa sidor
>> Jobbsafari >> Indeed >> Blocket jobb >> Teknikjobb >> Arbetsförmedlingen >> Careerbuilder >> Manpower

 

upp

Utbildningens kurser

El- och styrteknik 60 poäng
Kursen ger grundläggande kunskap och förståelse för elteknik och dess tillämpningar inom hydraulikteknik. Den innehåller teorier och praktiska övningar kring industriella styrsystem, elektriska komponenter kopplade
till hydraulsystem, mätteknik och felsökning, säkerhet, lagar och förordningar samt energioptimering i hydrauliska
kraftöverföringssystem.

 

Verkstadsteknik 20 poäng
Kursen ger praktiska och teoretiska kunskaper i grundläggande mekanik som exempelvis mätteknik, handhållna maskiner, materialteknik och valet av lämpliga material för olika mekaniska komponenter och en förståelse för säkerhet och OSHA-regler.

 

Hydraulik bas 30 poäng
Kursen ger kunskap och förståelse om hydraulikprinciper och teorier. Kursen ger kunskaper om tillämpningar och principer om hur hydrauliska komponenter fungerar, grundläggande beräkningar inom hydraulik, justeringar och enklare felsökning, gällande säkerhetsföreskrifter vid arbete med hydraulik, olika miljöaspekter vid användning av hydraulik samt miljövänligare alternativ inom hydrauliken.

 

Hydraulik fördjupning 30 poäng
Kursen ger fördjupade kunskaper inom hydraulikteknik genom påbyggnad på baskursen som att utforska och lära sig mer avancerade aspekter av hydraulikteknik. Fokus ligger på praktiska övningar och projekt där man använder teoretiska kunskap för att lösa verkliga problem inom hydraulikteknik.
Kursen ger möjlighet att använda nya avancerade och innovativa tekniker inom hydraulteknik, testa på hydraulteknisk simulering och design av hydraultekniska system. Efter genomgången kurs ska de studerande ha kunskaper motsvarande svensk certifiering Underhållstekniker enligt SMFA eller CETOP nivå 2, och delvis nivå 3, i hydraulik.

 

Pneumatik 10 poäng
Kursens bygger på den kunskap från de båda hydraulikkurserna i utbildningen och ger en introduktion till pneumatik och dess användning. Kursen lyfter bland annat komponenter i ett pneumatiskt ystem, grunderna i luftflöde och lufttryck, användning av pneumatiska system för automatisering och processkontroll, säkerhet i samband med pneumatik och användning av pneumatik inom olika industrisektorer, inklusive tillverkning, energi, transport och processindustri. Kursen ger kunskaper motsvarande CETOP nivå 1 i Pneumatik.

 

LIA – Lärande I Arbetslivet 30 poäng
Kursen ger möjlighet att tillämpa sina kunskaper i hydraulikteknik i en verklig arbetsmiljö, samt
förvärva praktiska erfarenheter och förbättra sina yrkesrelaterade färdigheter.

 

Examensarbete 20 poäng
Kursen innebär att utföra ett självständigt projektarbete inom hydraulikteknik. Kursen förväntas även utveckla förmåga att planera, genomföra och rapportera om ett tekniskt projekt. Kursen förutsätter att de studerande har kunskaper i hydraulik, elteknik, pneumatik och mekanik, som förväntas vara erhållna från tidigare kurser i utbildningen.

upp

Behörighetskrav

Särskilda förkunskaper:
För att den studerande ska kunna tillgodoföra sig utbildningen på bästa sätt krävs följande förkunskaper: Verifierade antingen med Betyg eller Yrkeserfarenhet.

 

Särskilda förkunskaper verifierade med betyg, lägst E/3/G i minst EN av dessa kurser
eller motsvarande kunskaper

 

Ellära 1 – 100 poäng
Elektromekanik – 100 poäng
Hydraulik, kraftstationshydraulik och turbiner – 100 poäng
Underhåll hydraulik – 100 poäng
Underhåll – hydraulik och pneumatik  – 100 poäng
Mekatronik – 100 poäng
Mobil hydraulik 1 – 100 poäng
Mobila maskiner – hydraulsystem – 100 poäng

 

Särskilda förkunskapskrav – motivering
Det är en stor fördel om man har dokumenterade tekniska kunskaper, speciellt kring hydraulik och pneumatik. Har man tekniska förkunskaper är det lättare att tillgodoräkna sig alla kurserna.

 

Saknar du behörighet? 

Har du inte gått ”rätt” linje och  gymnasiekurser? Ingen fara! Det finns även andra sätt att bli behörig till utbildningen:

 

Validering

Genom validering kan vi identifiera och bekräfta den faktiska kompetensen du har, oavsett var eller hur den har utvecklats. Genom validering kan allt du har lärt dig genom formell utbildning, arbete och fritidssysselsättning tas i beaktande och vara till nytta i göra dig behörig till utbildningen. Läs mer på yrkeshögskolans sida om validering.

Behörighetsgivande förutbildning

Vi erbjuder dig att i din egen takt läsa in material som motsvarar de kunskaper du behöver för att bli behörig. För att bli behörig på detta vis krävs att du skriver ett behörighetsprov. Du anmäler intresse för den behörighetsgivande förutbildningen i din ansökan och får därefter tillgång till materialet. Den 8:e maj hålls behörighetsprovet.

Behörighet till yrkeshögskolan:
I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som:

 

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

upp